Dla autorów

Teksty będą recenzowane oraz publikowane zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Czasopismo będzie rozsyłane do największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce oraz wybranych za granicą. Nadsyłając tekst do redakcji czasopisma „Via Mentis”, autor deklaruje tym samym własne autorstwo artykułu i oryginalność interpretacji przedstawionej w tekście oraz wyraża zgodę na jego publikację w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji artykułów.

Podstawowe wymogi edytorskie:

1. Oprócz właściwego tekstu należy przesłać abstrakt w języku polskim i angielskim (do 250 słów) oraz krótką notę o Autorze – wzór na stronie czasopisma.

2. Przy selekcji artykułów preferujemy teksty studentów i doktorantów uprzednio opiniowane przez pracowników naukowych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego (opinia może być przesłana w formie zeskanowanej via mail).

3. Format tekstu:
a. czcionka: Times New Roman, 12 pkt.;
b. interlinia: 1,5;
c. marginesy: 2,5 cm x 2,5 cm;
d. wyrównanie: tekst powinien być wyjustowany.

4. Objętość tekstów:
a. artykuły: 10–12 stron (30 000 znaków ze spacjami);
b. recenzje 3–4 strony (8 000 znaków ze spacjami);
c. tłumaczenia: w zależności od długości oryginalnego tekstu: 5–12 stron (od 10 000 do
30 000 znaków ze spacjami).

5. Przypisy w systemie łacińskim.

Regulamin

Wymogi edytorskie

Nota personalna